Zdravotnictví nejen v České republice, ale v mnoha zemích na celém světě, se stále ještě úplně nezotavilo z následků covidové pandemie. Podobně je na tom i zdravotní stav občanů. Po stabilizaci akutní situace přicházely nejen vlády, ale i mnoho expertních skupin s návody, jak restart pojmout a jaké úkoly zařadit mezi priority.

Zvolili jsme proto pro další konferenci Academy of Healthcare Management téma efektivity našeho zdravotnictví s podtitulem, co jsou opravdové přínosy zdravotnictví a jak o nich v rozvinutém světě přemýšlíme. České zdravotnictví má zaslouženě skvělou pověst, přesto je dobré mluvit o některých zásadních a dosud nedořešených tématech v oblastech financování, organizace, digitalizace, prevence a firemní péče. Součástí společné cesty řešení jsou vládní zdravotnické programy, ale i projekty, jejichž tvůrci cítí silnou potřebu posunout české zdravotnictví k vyšší kvalitě a efektivitě, která by celospolečensky očekávané přínosy, tedy prodloužení zdravého života, spokojenost pacientů a snížení pracovní neschopnosti naplnila.

Podtitul konference s volným vstupem– Spokojený a dlouhý zdravý život – chce upozornit, že přínosy nejsou jen počty operací, počty komplikací, počty lůžkodnů, čekací doba či věk dožití, ale hlavně spokojenost konkrétních nemocných, prodlužování doby života ve zdraví a snižování celkové nemocnosti. Přední osobnosti zdravotnictví

Zapojte se do diskuze s předními osobnostmi českého zdravotnictví

Přední zdravotnické osobnosti přijaly pozvání k debatě o budoucí podobě českého zdravotnictví.

  • Stát v této věci zastupuje náměstek Ministerstva zdravotnictví (MZd) Josef Pavlovic a Zdenka Němečková Crkvenjaš spolu s Romanem Krausem jako předsedové výborů pro zdravotnictví Parlamentu České republiky.
  • Nestátní zdravotnické iniciativy zastupuje spoluautorka OECD analýzy zdravotnictví Lucie Bryndová, člen NERVu a ředitel Advance Healthcare Management Institute Pavel Hroboň, ředitel Kanceláře zdravotního pojištění a iniciatvy Zdravotnictví 2030+ Ladislav Švec a ředitelka iniciativy Ministr zdraví Kateřina Hellebrandová.

Digitalizace a práce s big data jsou jedny ze zásadních kroků podporující efektivitu zdravotnictví.

  • Současné projekty ve veřejné svéře představí ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.
  • Zdravotnická digitální řešení také představí přední soukromý poskytovatelé – místopředsedkyně představenstva Agel Marie Marsová, předseda představenstva EUC Michal Bednář, vedoucí zdravotnických služeb ŠKODA AUTO Jiří Prokop a generální ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

Jedním z nejefektivnějších kroků jak zajistit spokojený a dlouhý život je skrze důkladnou prevenci, ta je dlouhodobě zanedbávaným tématem, avšak její posílení se připravuje.

  • Připravované kroky Ministerstva zdrovtonictví uvede zastupující hlavní hygienik Matyáš Fošum a roli zaměstnavatelů v preventivní péči o zaměstnance přiblíží vedoucí oddělení pracovního lékařství Státního zdravotnického ústavu (SZÚ) Vladimíra Lipšová.
  • Právě o tomto propojení budou pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka mino jiné diskutovat zástupci zaměstnavatelských organizací – prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jan Horecký, víceprezidentka Hospodářské komory Jana Havrdová a víceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Wojnar.

Dny o budoucnosti zdravotnictví

Strategie a Digitalizace

Čtvrtek 6. června

Ministerstvo zdravotnictví v květnu vydalo Strategickou analýzu pro rok 2025 popisující finanční, personální a organizační krizi. První část konference tedy vyhodnotí nejdůležitější priority tak, aby omezené zdravotnické zdroje byly co nejefektivněji využívány. Druhá část nabídne pohled do odvětví, které jako jedno z mála efektivitu ve zdravotnictví může přinést. Současné projekty digitalizace českého zdravotnictví představí přední představitelé veřejného a privátního sektoru.

Prevence a Firemní péče

Pátek 7. června

Strategická anlýza Ministerstva zdravotnictví uvádí jako svou hlavní prioritu posílení prevence. Prevence je nástroj, ve které se skrývá řešení pro posílení efektivity zdravotnictví a také k zajištění spokojeného a dlouhého zdravého života. Třetí část uvede budoucí kroky Ministerstva zdravotnictví v oblasti prevence. AHCM popíše jeden z uvedených kroků posilující firemní prevenci, na kterém s Ministerstvem zdravotnictví také spolupracuje. Poslední část konference právě ukáže současné firemní snahy o zlepšení zdraví svých zaměstnanců.

Témata konference

Přehled situace ve zdravotnictví

Přehled situace českého zdravotnictví přiblíží Lucie Bryndová  z OECD a Martin Dlouhý z VŠE.

Prevence a české zdraví

Situaci prevencí přiblíží Ladislav Dušek z ÚZIS, posléze Matyáš Fošum z MZd probere budoucí kroky k její podpoře.

Současné strategie zdravotnictví

Současnou strategii MZd představí náměstek Josef Pavlovic. Dlouhodobější strategické iniciativy jako jsou Restart zdravotnictví, 2030+ a Ministr zdraví, jsou také představeny.

Prevence a pracovní prostředí

Vladimíra Lipšová z SZÚ, Lenka Desatová z Aktivního ČESKA   a Oldřich Šubrt z AHCM ukáží možnosti, jak preventivní programy vedou k zdravější a prosperující populaci. 

Big data ve zdravotnické praxi

Všichni hlavní průkopníci digitalizace ve zdravotnictví – Agel, EUC, Penta, Škoda, ÚZIS – ukáží své infromační řešení.

Prevence a dobrá firemní praxe

Zástupci firem Henkel, Johnson&Johnson, Letiště Praha, Metrostav a Nexen Tire ukáží jak pečovat o své zaměstnance.

Kulatý stůl: spolupráce mezi pacienty a farmaceuty

Jaká je spolupráce mezi pacientskými organizacemi                     a farmaceutickým průmyslem? Debatu povede Michaela Hrdličková.

Kulatý stůl: role zaměstnavatelů v podpoře prevence

Jakou roli mají hrát zaměstnavatelé v podpoře prevence? Debatu mezi zástupci státu a zaměstnavatelů uvede Jan Skopeček.

Adresa

Místo konání

Wellness Hotel Step, Praha 9

Čtvrtek 6.6. 9:00 - 15:00

Pátek 7.6. 8:30 - 14:00

Organizátor

Academy of Health Care Management vznikla jako výsledek mnohaleté spolupráce manažerů ve zdravotnictví, kteří měli zájem předávat své znalosti    a zkušenosti. Klade si za cíl poskytovat kvalitní vzdělávání zdravotnickým manažerům na všech úrovních řízení. Akademie je půdou pro setkávání našich  i zahraničních významných odborníků a řídících pracovníků ve zdravotnictví     a pravidelně pořádá semináře a kurzy zaměřené na aktuální problematiku managementu zdravotnických zařízení. Ve spolupráci s americkými akademickými partnery poskytuje studijní program MBA ve zdravotnictví a LL.M. v medicínském právu, bioetice, ochraně osobních údajů a moderních technologiích ve zdravotnictví. Konferenci spolutvoří RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc., MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, Ing. Hana Ošťádalová a Mgr. et Mgr. Oldřich Šubrt.

Kontaktujte nás

Kartouzská 3274/10, Praha 5

+420 100 123 456